Podmínky ochrany osobních údajů

  1. Respektování vašeho soukromí

Je pro mě mimořádně důležité plně respektovat a co nejvíce chránit vaše soukromí a osobní údaje. Tyto Zásady používání osobních údajů (dále jen "Zásady") vysvětlují, jakým způsobem budou mnou zpracovány jakékoli osobní údaje, které od vás získám nebo které mi poskytnete jakýmkoli způsobem, tj. prostředky komunikace na dálku, na Facebooku, e-mailem, telefonicky, či v tištěné podobě dopisem či dotazníkem, ale i v osobní ústní či listinné podobě nebo v rámci smluv uzavřených se svými uživateli anebo jakoukoli jinou cestou způsobilou jednoznačně identifikovat Vaši osobu. Pokud navštívíte mé stránky, využijete mých služeb, anebo uzavřete se mnou smlouvu, ponechám si určité základní informace, přičemž jsem si plně vědoma toho, jak důležité je uchovávat tyto informace v bezpečí a poskytovat vám informace o tom, jak s nimi budu nakládat. Je na Vašem rozhodnutí, zda mi poskytnete informace, které se považují za osobní údaje. Pod pojem "osobní údaje" v těchto Zásadách označuji takové informace, jako je Vaše jméno, telefonní číslo, bydliště, emailová adresa, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, název a číslo zdravotní pojišťovny či jakékoli další údaje, které jsou způsobilé Vás jednoznačně identifikovat.


2. Informace o správci údajů
 

Provozovatelem webových stránek je Ing. Markéta Nemethová, identifikační číslo 04379667, se sídlem Wiesenthalova 958/2, 155 00 Praha 5, Česká republika, e-mail: marketa@dopytlicku.cz, (dále též "DoPytlíčku"). Pokud se dobrovolně rozhodnete využít mých služeb, položit dotaz, kontaktovat mě, či učinit jiný úkon, při němž musíte sdělit Vaše osobní údaje, jako je zejména jméno, příjmení, emailová adresa či telefonický kontakt, dáváte najevo, že souhlasíte s těmito Zásadami a také s uložením vašich údajů na serverech v České republice a s tím, že DoPytlíčku a další spolupracující společnosti a subjekty, mohou shromáždit, zpracovat, předat a uložit vaše osobní údaje, aby mohl být uskutečněn úkon, o který jste požádali. K subjektům, které pracují s osobními údaji, mohou patřit i obchodní společnosti, a subjekty podnikající podle zvláštních právních předpisů.

Pokud ohledně ochrany Vašich osobních údajů máte nějakou otázku, kontaktní informace naleznete na www.dopytlicku.cz/kontakty.

3. Zabezpečení a důvěrnost údajů


Zabezpečení a důvěrnost vašich osobních údajů beru nanejvýš vážně. Proto k jejich uložení a zabezpečení používám nejnovější metody, abych je chránila před neoprávněným přístupem, nepatřičným použitím nebo únikem, neoprávněnou úpravou, nezákonným zničením nebo neúmyslnou ztrátou. Všichni zpracovatelé osobních údajů a jakékoli třetí strany, které do zpracování vašich osobních informací zapojím, jsou povinní respektovat důvěrnost vašich informací. Vaše osobní údaje, ať už získané pomocí webových stránek, písemně, prostředky komunikace na dálku či jakkoli jinak, uchovávám pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu, za nímž byly shromážděny, nebo abych vyhověla příslušným zákonným požadavkům upravujícím podávání oznámení a uchovávání dokumentů.

Během přenosu vaše osobní údaje chráním pomocí šifrovacích protokolů. Abych chránila důvěrnost a bezpečnost přenesených informací, používám počítačové systémy s omezeným oprávněním, které jsou umístěné v prostorách s fyzickými, elektronickými a procedurálními bezpečnostními opatřeními. 

4. Nezletilí

Jste-li nezletilí podle zákonů země, v níž přistupujete na mé stránky, smíte na stránkách poskytnout svoje osobní údaje jen se souhlasem rodiče nebo jiného zákonného zástupce tak, jak to stanovují příslušné právní předpisy. Pokud jste rodič nebo jiný zákonný zástupce a souhlasíte, aby nezletilý člověk na těchto stránkách poskytl svoje osobní údaje, dáváte najevo, že v souvislosti s používáním stránek nezletilým souhlasíte s těmito Zásadami.


5. Třetí subjekty

Mé webové stránky někdy obsahují odkazy na webové stránky třetích subjektů, které mi poskytují placené služby (například vyplňování formulářů). Skutečnost, že jste na webové stránce třetí strany, poznáte podle toho, že se změní adresa v adresním řádku prohlížeče. Když vybírám třetí strany, se kterými budu spolupracovat, zkoumám jejich zásady ochrany soukromí a údajů, abych se ujistila, že jsou minimálně na stejné úrovni jako mé zásady. Jejich zásady pak pravidelně ověřuji. Pokud máte ohledně zásad, kterými se řídí třetí strany, nějakou otázku, přečtěte si prosím tyto zásady na jejich webových stránkách.

6. Informace o změnách těchto zásad

Své webové stránky průběžně vylepšuji a přidávám nové prvky. Zároveň stále vylepšuji i nabízené služby a přidávám nové. Kvůli těmto stálým pokračujícím změnám a také kvůli změnám v legislativě a technologiích se může průběžně měnit způsob, jak nakládám s osobními údaji. Bude-li někdy nezbytné změnit tyto Zásady, budete na této stránce o všech změnách informováni, abyste byli vždy přesně obeznámeni s tím, jaká data shromažďuji a jak je používám.

7. Aktivní skriptování a javaskript

Skriptování používám ke zvýšení funkčnosti stránek. Skriptovací technologie stránkám umožňují rychleji reagovat na vaše požadavky. Skriptování nikdy nepoužívám k tomu, abych na váš počítač instalovala nějaký software nebo abych od vás získávala informace, na které nemám právo. Za účelem správné funkčnosti některých částí mých webových stránek musí být aktivní skriptování nebo JavaScript v prohlížeči povolené. Většina prohlížečů umožňuje tuto funkci pro konkrétní stránky povolit nebo zakázat. V nápovědě ke svému prohlížeči zjistíte, jak pro vybrané stránky skriptování povolit.

8. Používání osobních informací

Většina obsahu těchto stránek je přístupná, aniž by bylo potřeba poskytnout mi jakékoli osobní informace nebo být uživatelem mých služeb. Vaše osobní údaje zpracovávám na základě toho, že jste k tomu dali souhlas. Může se stát, že i když svůj souhlas později zrušíte, budu mít právní podklad, který mi dovolí vaše údaje zpracovávat i nadále, a to za předpokladu, že bude vyhověno příslušným právním předpisům a požadavkům.

Osobní údaje, které na těchto stránkách poskytnete, jsou používány výhradně pro ty účely, které vám byly sděleny v okamžiku jejich poskytnutí. Tyto účely mohouou zahrnovat následující:

Účty. Když bude potřeba vás kontaktovat ohledně vašeho účtu, použiji e-mailovou adresu, kterou jste zadali při jeho vytváření. Pokud například zapomenete uživatelské jméno nebo heslo a požádáte o pomoc s přihlášením, pošlu vám zprávu na e-mailovou adresu zadanou ve vašem profilu.

Zkontaktování. V případě, že si přejete, abych Vás kontaktovala ohledně jakéhokoli Vašeho dotazu či poptávky mého zboží či služeb a uvedete své osobní údaje, zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu či telefonický kontakt, udělujete tím souhlas se zpracováním těchto informací za účelem zodpovězení Vašeho dotazu či nabídky vámi poptávaného zboží nebo služeb.

Informace ze sociálních sítí. Při realizaci marketingových kampaní a poskytování mých služeb pracuji například i s Facebookem. Data, která zveřejňujete na svojí hlavní stránce, neskladuji, ale využívám je k ověření důvěryhodnosti klienta nebo k lepšímu zacílení kampaní prostřednictvím služby od Facebooku, tj. Facebook je jen kanálem k oslovení s přidanou službou zacílení, tedy zacílení mé reklamy na konkrétní uživatele nebo skupiny uživatelů Facebooku.

Údaje o nemovitém majetku. V případě, že využíváte nebo jste využil/a mé služby, evidujeme údaje o Vašem nemovitém majetku, který jste v souvislosti s poskytováním mých služeb zcizil nebo nabyl, případně, o němž jste informoval. Tyto údaje využívám k zacílení konkrétních nabídek mých služeb a produktů na konkrétní klienty nebo k párování nabídek a poptávek. Například v případě, že některý z našich klientů má zájem o pořízení nemovité věci, která svým popisem odpovídá nemovité věci vlastněné jiným klientem.

Žádosti o detailnější informace nebo o osobní schůzku. Přes mé stránky můžete také požádat o víc informací nebo o osobní schůzku za účelem prezentace mého zboží či služeb. Osobní údaje, které při zaslání takové žádosti poskytnete, použiji jenom v souvislosti s vaším požadavkem. Pokud to bude nezbytné k vyřízení vaší žádosti, vaše údaje můžou být poskytnuty dalším spolupracujícím společnostem nebo subjektům, které používáme.

Další účely. Osobní údaje (například Vaše jméno, adresu nebo telefonní číslo) můžete poskytnout i za jiným účelem, než je vytvoření účtu, odeslání žádosti o zkontaktování či žádosti detailnější informaci či osobní schůzku. Pokaždé, když jste na mých stránkách vyzváni k poskytnutí určitých informací, je vám jasně oznámen i účel. Vaše informace nepoužiji k jinému účelu, než jaký je vám oznámen v okamžiku jejich poskytnutí.

Tyto osobní údaje shromažďuji, ukládám a používám výhradně za účelem, za kterým jste je poskytli, a ponechávám si je jenom po dobu, jež je potřebná k tomuto účelu nebo jiným oprávněným účelům, které s tím můžou souviset. Pokud se v takových situacích rozhodnete, že nám neposkytnete některé osobní údaje, o něž požádáme, možná nebudete moci získat přístup na určité části mých stránek anebo z mé strany nebude možné vyřídit vaši žádost.

Údaje Vámi poskytnuté mé organizaci na webových stánkách anebo jiným způsobem jsou přístupné zpracovatelům podílejícím se na splnění účelu zpracování údajů, a/nebo počítačovým specialistům zabezpečujícím chod a údržbu technického systému. Vaše osobní údaje nedávám nikomu jinému, s výjimkou případů, kdy:

 • je to nutné k zajištění vámi požadované služby a v plném rozsahu jsem vás o tom neinformovala,
 • se v dobré víře domnívám, že prozrazení těchto údajů je nutné pro dodržení příslušných právních předpisů
 • mě o to požádají orgány veřejné moci nebo
 • to je třeba k odhalení a zabránění podvodu či jakéhokoli trestného činu nebo k vyřešení bezpečnostních či technických problémů.

Pokud mé stránky používáte, dáváte najevo, že souhlasíte s tím, abych pouze za těmito účely poskytla vaše osobní údaje třetím stranám. Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou za žádných okolností prodány, pronajaty ani nebudou předmětem výměny.

9. Vaše práva

Kdykoli zpracovávám osobní údaje, dělám veškeré rozumné kroky, abych zajistila, že vaše osobní údaje zůstávají zabezpečeny, aby mohly být používány pouze za účelem, za nímž byly shromážděny. V závislosti na zemi, kde žijete, a příslušných právních předpisech upravujících ochranu osobních údajů, můžete mít v souvislosti s osobními údaji, které jste mi poskytli, následující práva:

a) Můžete požádat o informace ohledně toho, zda shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje v souladu s příslušnými místními zákony.

b) Pokud jsou vaše osobní údaje neúplné nebo nepřesné, můžete požádat o jejich zpřístupnění, úpravu, smazání nebo zablokování.

c) Pokud pro to máte oprávněné důvody, můžete vznést námitku proti tomu, že vaše osobní údaje zpracovávám, a požádat, abych je už dál nezpracovávala.

Po obdržení vaší písemné žádosti - poté co dostatečně prokážete svoji totožnost a poskytnete dostatek informací, abych mohla určit, které osobní údaje vám patří - příslušný správce údajů poctivě zváží, zda bude žádosti vyhověno. Vezme přitom v úvahu jednak zájmy toho, kdo žádá o přístup k údajům nebo jejich úpravu či smazání, a jednak oprávněné zájmy správce, mj., zda by vyhovění žádosti neohrozilo jiná práva správce. O nezbytných změnách budu také informovat případné třetí subjekty, kterým byly vaše údaje poskytnuty.

Vezměte prosím v úvahu, že vaše údaje nemusí být smazány, pokud je jejich zpracování vyžadováno zákonem nebo pokud existuje jiný právní podklad pro jejich zachování. Žádosti o smazání osobních údajů musí být v souladu s příslušnými zákonnými požadavky upravujícími podávání oznámení a uchovávání dokumentů, které se na mě vztahují. Ve věci zpracování údajů, které jste poskytli přes mé stránky, také můžete podat stížnost k orgánu, který ve vaší zemi dohlíží na ochranu osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Dopytlíčku

I.

Obecné zásady

Ing. Markéta Nemethová, identifikační číslo 04379667, se sídlem Wiesenthalova 958/2, 155 00 Praha 5, Česká republika, e-mail: marketa@dopytlicku.cz, (dále též "DoPytlíčku"), respektuje, že každý člověk má právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Uvědomuji si, že mám-li se dobře starat o potřeby svých uživatelů a řádně vykonávat svou činnost k jejich spokojenosti, je nutná otevřená komunikace a také shromažďování osobních a citlivých osobních údajů. Rovněž chápu že s tím souvisí nutnost zachovávat důvěrnost a zajistit, aby byly údaje patřičně chráněné. Zachovávání důvěrnosti považuji za velmi důležité.

Při nakládání s osobními údaji se vždy řídím následujícími zásadami:

 1. Osobní údaje budou zpracovány poctivě a v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Osobní údaje budou shromážděny, zpracovány a použity pouze v takovém rozsahu, jaký je potřebný k účelům v souladu s předmětem činnosti naší organizace.
 3. Osobní údaje budou přesné a aktuální. Jakákoli chyba bude opravena co nejdřív potom, co se o ní dozvíme.
 4. Osobní údaje budou uchovávány pouze tak dlouho, jak to bude nutné k oprávněným účelům naší organizace.
 5. Vždy bude věnována náležitá pozornost tomu, aby byla respektována práva subjektů údajů.
 6. Za účelem zabránění neoprávněného či nezákonného úniku osobních údajů, budou učiněna náležitá technická a organizační opatření. Veškeré osobní údaje uchovávané na počítači jsou a budou uloženy na počítačích chráněných heslem, které znají pouze oprávněné osoby. Kanceláře jsou po pracovní době zamčené a můžou do nich vstoupit jenom oprávnění pracovníci.
 7. Každý má právo na ochranu osobních a citlivých osobních údajů a na úpravu nebo smazání těchto údajů, a to v souladu s našimi Zásadami pro používání osobních údajů.

Tyto zásady pro ochranu osobních údajů popisují, jak zacházím s osobními údaji, které o sobě sdělíte na mých stránkách www.facebook.com/dopytlicku.cz a www.dopytlicku.cz, prostředky komunikace na dálku, e-mailem, telefonicky, či v tištěné podobě dopisem či dotazníkem ale i v osobní ústní či listinné podobě nebo v rámci smluv uzavřených se svými uživateli anebo jakoukoli jinou cestou způsobilou jednoznačně identifikovat Vaši osobu.

II.

Sběr informací

 1. Shromažďuji od Vás informace, které o sobě sdělíte na mých stránkách www.facebook.com/dopytlicku.cz nebo www.dopytlicku.cz, prostředky komunikace na dálku, e-mailem, telefonicky, či v tištěné podobě dopisem či dotazníkem, ústně anebo jakoukoli jinou cestou způsobilou jednoznačně identifikovat Vaši osobu. Shromažďované informace zahrnují Vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, popř. datum narození, rodné číslo či jiné údaje jednoznačně identifikující Vaši osobu.
 2. Kromě výše uvedeného automaticky dostávám a zaznamenávám informace z vašeho počítače a prohlížeče včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

III.

Použití informací

Jakékoli informace, které od vás získávám a shromažďuji, mohou být použity za těmito účely:

 1. Personalizace vaší zkušenosti a reakce na vaše individuální potřeby
 2. Poskytování personalizovaného obsahu sdělení
 3. Zlepšení kvality našich stránek
 4. Zlepšení služeb a vaše podpora
 5. Kontaktování prostřednictvím e-mailu

IV.

Soukromí a zveřejnění informací třetím subjektům

Osobní údaje, které mi na webových stránkách či jinak (ať už osobně či prostředky komunikace na dálku, písemně či elektronicky, za účelem nabídky služeb či realizace smlouvy) poskytnete, jsou používány výhradně pro ty účely, které vám byly sděleny v okamžiku jejich poskytnutí. Vaše osobní údaje způsobilé vás identifikovat neprodávám třetím subjektům. Svou aktivitou na těchto stránkách vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby Vaše osobní údaje byly v případě potřeby uvedené v předchozím článku předány spolupracujícím třetím subjektům, jakož i orgánům veřejné moci, a to jak pro veřejnoprávní, tak i obchodní účely, zejména pro účely uvedené v čl. III. těchto Zásad.

V.

Ochrana informací

 1. Realizuji řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používám moderní šifrování.
 2. Přístup k osobním údajům je udělen pouze subjektům, které je potřebují k výkonu práce, jako např. zákaznický servis nebo údržba webu. Počítače a servery, které slouží k ukládání osobních údajů, jsou uchovávány v bezpečném prostředí.
 3. Mé webové stránky používají cookies a skriptování za účelem jejich vylepšování a zajišťování lepších služeb na těchto stránkách. Používáním mých webových stránek nebo poskytnutím jakýchkoli svých osobních údajů vyjadřujete zřejmý souhlas s tím, abych veškeré vámi poskytnuté osobní údaje zpracovala způsobem a za účely v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Pokud stránky dál používáte, dáváte najevo, že s tím souhlasíte.

VI.

Odhlášení

Vámi poskytnutou e-mailovou adresu či telefonní číslo používám k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným obchodním sdělením, zasíláním informací o výrobcích, atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, kontaktujte mě na marketa@dopytlicku.cz, kde se zajistí vaše neprodlené odhlášení.

VII.

Souhlas

 1. Používáním mých stránek souhlasíte s mými zásadami ochrany soukromí a rovněž se zásadami používání osobních údajů, jejichž úplné znění je dostupné na těchto stránkách. Mé zásady ochrany soukromí jsou v souladu s platnou legislativou, kdy v České republice ochranu osobních údajů upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svůj souhlas udělujete ve smyslu těchto právních předpis.
 2. Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání nemají žádné důsledky na Váš smluvní vztah ani na využívání jejich produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný.
 3. Souhlas můžete odvolat zasláním odvolání souhlasu poštou nebo emailem. V odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů doporučujeme pro urychlení vyřízení žádosti uvést e-mail a telefon uvedený při udělení souhlasu, abych byla schopna rychleji v případě shody jmen dohledat konkrétní záznam v databázi osobních údajů.
 4. V případě odvolání souhlasu budu vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abych nadále zpracovávala Vaše osobní údaje k účelům, k nimž jste dal/a souhlas, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů. Tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budu považovat za odvolané.